Nähili humarly oýunlar bolýar. Meşhur oýunlary

. BlekJek
BlekJek

Bu oýunlaryň arasynda örän ýönekeýidir. Birinji gezek ol 20-nji asyryň başlarynda döräp, bütin dünýäde örän uly meşhurlyga ýetendir. Şu wagtlar bolsa oýunçylar onlaýnda blekjegi oýnamaklygy saýlaýarlar. Işiň maksady bolsa dellaly (teklip ediji adamy ýa-da paýlaýjy) utmaklykdyr. Munuň üçin bolsa oýuna gatnaşyjy teklip edijide bar bolan utuk sanyndan köp gazanmalydyr. Emma, umumy utuk san 21-den köp bolmaly däldir. Gatnaşyjy haçanda 22 utukdan pes gazanan ýagdaýynda utup bilýändir, dellalyň elinde bolsa 21-den köp utuk galýar. Eger-de oýunda 22 ýa-da ondan köp utuk ýygnalsa onda blekjekde bu ýagdaýa “çenden çykma” diýilýär we oýunçy awtomatiki ýagdaýda orta goýulan goýumdan utulýar.

. Slot
Slot

Ilkinji pul salnyp oýnalýan awtomatiki maşynlar (slot) 1880-nji ýylda döreýär. Slotlar pokerdäki kart oýunlarynyň esasynda bolup, 5 sany deprek we 50 sany kart bolupdy. Adam aparadyň içine teňňe salyp, elini çekip, depregiň aýlanşyna seredýär. Eger oýunçy utan bolsa onda ol barmeniň, ýagny dellalyň ýanyna baryp utujy hökmünde bir bokal piwo alýar. Häzirkizaman onlaýn-slot taryhyny 1994-nji ýylyň başyndan alyp, bu oýuny birinji gezek geçiren desga bolsa Gaming Clubdyr (oýun kluby). Dünýä statistikasyna görä wirtual oýun meýdançasynda 70% girdeji oýun awtomatyndandyr. Şeýle hem ähli slotlar barlagdan geçen, funksiýalanandyr.

. Rulet
Rulet

Düzgüni hatda täze gatnaşyjy hem pula goýlan oýunda bilip bilýär. Fransiýa – bu häzirkizaman düzülen ruletkanyň watany hasaplanylýar. Oýun üçin goýlan parta (stol) goýum meýdançasy hasaplanylýar: onda öýjükli teker bolup, 0-dan 36-a çenli san ýazylandyr. Goýum stolyň edil üstünde goýulýar, dellal bolsa tekeri ruletka goýberýär we şarjagazy taşlaýar, birnäçe aýlaw edeninden soň teker san belgili öýjüge düşýär. Şarjagazyň düşen belgisi bolsa utan diýip hasap edilýär, we şol belgä goýum goýan adam bolsa oýunda utýar.

. Wideo Pokeri
Wideo Pokeri

Ýer şarynda oýnalýan örän meşhur güýmenjedir. Köp ýyllardan bäri bu oýny kimiň döredendigi baradaky jedeller azalanok. Poker ähli oýunlary jemlän oýun diýip anyk aýdyp bolar. 1995-nji ýylda şahsyýeti belli bolmadyk, emma ukyply işgär IRC Poker (häzirkizaman poker nusgasy) döredýär. Oýun ilkibada wirtual dollar goýumy bilen oýnalyp, wagtyň geçmegi bilen hakyky pul birligine geçdi.

. Bakkarat
Bakkarat

Birnäçe asyrlardan öň döräp onuň 3 görnüşi bar:

  • Demirjik, esasan hem nusgawy kart oýunlaryna esaslanyp, ummasyz pul utma mümkinçiligi bardyr.
  • Bakkara-bank, demirjik görnüşine meňzeşdir
  • Punto Banko – köplenç wirtual desgalarda oýnalýan görnüşidir.
. Kreps
Kreps

Kubikli humarly güýmenjeli oýunlary hemmeler oýnaýardy – kiçiden ula çenli. Käbir adamlar häzire çenli hem krepsiň ulular üçin pully oýundygyny bilmeýärler. 2500 ýyl mundan ozal bu oýny altyburçly kubikler bilen oýnap, häzirkizaman görnüşi bolsa ýüzýyllyklar öň Angliýada döreýär. Häzirkizaman ady “Craps” süňkleri Fransiýadan alynýandyr. Az wagtyň içinde wirtual kazinolarda bu güýmenje oýun klublaryny haýrana goýdy. Düzgün gönümel köpdürlülige eýe bolup oýunda diler gatnaşýandyr. Iki sany kubigi gezekme-gezek zyňýarlar, ýöne olar stoluň garşysyndaky çüňk tarapa degmelidir.

Humar oýunlary onlaýnda ýaňy-ýakynda dörändir, emma gysga wagtyň içinde birnäçe goh döredip ýetişendir. Soňky ýyllarda, kazino oýunlary uly depginde ösýär, ýygy-ýygydan täze innowasiýalar döreýär. Türkmenistan ýerli klublaryna we wirtual meýdançalaryna käwagt rugsat berýär käwagt bolsa ýapýar. Bu zatlara garamazdan humarly oýun işewürligi öz işini dowam edýär we öz muşdaklaryna birnäçe sowgatlary berýär. Desganyň düzüminde myhmanlar üçin birnäçe güýmenjeler düzülendir.