Syýasy gizlinligi, ýaýratmazlygyň hökmanlygy, iş bölümleriniň esaslary

Portalda gizlinligiň syýasaty ulanyjy we oýun meýdançasy barada ýygnalan maglumatlary ýaýratmazlygy üpjün edýär. Sahypada görkezilýän maglumatlar hususy emläk bolup durýandyr, diňe içki ulanyjylara degişlidir. Proýekt satuwly däldir, şol sebäpden ol belli kazinolar bilen işleşenok, we oýun alyp baranok. Sahypada köplenç okyjylara okar ýaly gyzykly bolan, humar oýunlary bilen gyzyklanýanlar üçin täze materiallar bilen doldurylýar.

Bölümiň wezipeleri

Sahypany döredýänler onlaýn desgalary baradaky maglumatlar köp wagty tutýandyklaryny bilýärler. Şol sebäpden, portalda kazino barada has gowy maglumatlar ýygnalan. Bu ýerde siz gysga wagtyň içinde oýun meýdançasyndaky wirtual häsiýetler bilen tanşyp bilersiňiz, şeýle hem siz puluňyzy şübheli sahypalara goýmaklykdan gaçyp bilersiňiz. Serwis dogry däl teklipleri anyklaýar we humar bazarynda ýagdaýy gowy bahalandyrýar.

Hususy maglumatlary saklaýan hereketler

Hususy maglumatlary we oýunçylar baradaky maglumatlary üpjün edýän borçlar

Hilegärleriň portala girmezlikleri üçin we şahsy maglumatlary goramak üçin işçiler sahypada şahadatnamalaşdyrylan goragy goýdular. Häzirkizaman tehnologiýalary maglumatlary dogry ulanmaklyk barada kepillik berýärler, taslamanyň eýeleri tarapyndan bolsa ähli gerek bolan fiziki, programmalaýyn, we guramalaýyn tejribeleri onlaýn ulanyjylar baradaky maglumatlary goramaklygy üpjün edýär.