Weýjer

Sowgat edilen serişdeleri nähili almaly? Weýjerdäki pul mukdaryna görä doly gaýdyp utmaly. Bonus – bu haýyr-sahawat aksiýasy däl, ol belli bir borçlary ýerine ýetirmegi talap edýän, oýunçy tarapyndan gazanylan artykmaçlyk. Weýjer – goýumyň (stawka) jemini kesgitleýän san. Başgaça aýdylanda, tutuş oýnuň dowamynda goýlan serişdeleriň mukdary. Goýumyň utanyna ýa-da utulanyna garamazdan.

Goýumsyz (depozitsiz) bonus

Ony almak üçin öz serişdeleriňizi goýum döretmek üçin ulanmak derwaýys däldir. Adatça, ikilenç bellige alnan ulanyjylara hödürlenýär. Şeýle hem “garşy almak bonusy” hem diýilýär. Örän amatly: oýunçy çeşmede bellige alnyp, göni hem hakyky pula oýnap bilýär. Ýöne şonda-da öz serişdeleri bilen töwekgelli etmeýär. Bonusy utmak üçin oýunçy berlen wagtyň dowamynda weýjerde görkezilen düzgünleri ýerine ýetirmeli. Eger ol muny başaran bolsa, administrasiýa hasaba haýsydyr bir jemi (summa) girizmegi haýyş eder. Jemi oýnuň dowamynda harçlamak geregi ýok: ol müşderiniň tölege ukyplydygyny, diňe bir tölegsiz artykmaçlyklary gözleýänlerden däl-de, kazinoda uzak möhletleýin hereket etjekdiginiň subutnamasydyr.

Goýumy girizmek bonusy

Klubyň agzalary goýumy ilkinji gezek (ýa-da belli bir mukdarda) köpeldenlerinde desganyň içki düzgünlerine baglylykda alýarlar. Sowgat hökmünde belli bir jem ýa-da goýumdan göterim geçirilip bilner. Bonus programmasynyň düzgünlerine laýyklykda jemiň maksimal we minimal mukdary bellenilendir. Bu höweslendirme gaýdyp utma şeýle hem goýumsyzlara degişlidir. Ýöne beýle ýagdaýda, düzgün boýunça weýjer pes bolýar.

Hödürlenen töleg görnüşini ulanylanda berilýän bonus

Eger-de oýunçy öz hasabyny kazino tarapyndan maslahat berlen töleg ulgamyny ulanyp dolduran bolsa, onda ol ähli goýumlaryň jeminden hasabyna 10-20% almak mümkinçiligini gazanar. Töleg ulgamyndan serişdeler girizilende komissiýa (3% töweregi) alynýar. Şonuň üçin, kazino bu bonuslar bilen maslahat berilýän töleg görnüşinden peýdalanýan agzalara krediti dolduranlarynda edýän çykdajylarynyň öwezini doldurýar. Kazinodaky bu bonuslar minimal weýjer boýunça ýeňil gaýdyp utulýarlar.

Vip müşderiler we ýygy-ýygydan gelýän myhmanlar üçin bonuslar

Bonusly kazinolar hemişeki müşderileri gyzyklandyrýar we olara hereket etmäge ruhlandyrýar. Oýunçylara höweslendiriji bonuslar, şeýle hem şahsy bonus artykmaçlyklary hödürlenilýär. Meselem:

  • Doglan güni mynasybetli;
  • Dostuny çagyranlygy üçin;
  • Ýaryşlara we aksiýalara gatnaşandygy üçin.

Ygrarlylyk programmasy boýunça goýumlary ýerine ýetiren oýunçylaryň ählisi goşmaça bonus utuklaryny gazanyp, olary pul serişdelerine çalşyp bilerler. Iň uly artykmaçlyklar VIP hukukly müşderilere berilýär. Weýjeriň talaplary olar üçin minimal, şonuň üçin olar bonus serişdelerini nähili çykarmak barada oýlanmaýarlar – olar tiz wagtyň dowamynda gaýdyp utmak boýunça düzgünleri ýerine ýetirýärler.

Keşbek

Uly meşhurlyga eýe bolýan bonus. Adatça, ony kazino bazarynda täze gatnaşyjylar müşderileri çekmek üçin ulanýarlar. Bonus bir hepdäniň dowamynda utduran jeminiň böleginiň öwezini dolýar we ortaça 10% barabar bolýar.

Şertler

Bonuslar belli bir hereketler üçin hödürlenilýär: bellik edileni, goýum goýany, dostuny çagyrany üçin. Kazinonyň bonuslary baradaky wajyp maglumatlar bilen berlen bölümde tanşyp bilersiňiz. Düzgünler bilen doly tanşan ýagdaýynda, oýunçylar öz pul serişdelerini oýun klubynyň administrasiýasy bilen dawasyz alyp bilmek mümkinçiliginden peýdalanyp bilerler.